فهرست نرم افزارهای شرکت خیزش سبز شمال

 

نام نرم افزار کاربرد نرم افزار

Kshr (نرم افزار گزارش دهی و کنترل پروژه (ریپورت) مربوط به شرکت خیزش سبز شمال)

نرم افزار در زمینه گزارش دهی

نرم افزار جامع شرکت گاز استان گیلان

در زمینه ی کنترل پروژه و فهرست بها

نرم افزار تعدیل ۹I

درزمینه کنترل پروژه و فهرست بها

نرم افزار G pnet

درزمینه طراحی سیستم گازرسانی وایستگاهها

نرم افزار MS Project

کنترل عملکرد واقعی ، برنامه ریزی روی جدول زمانی پروژه و ارائه طرح

نرم افزار Catia

نرم افزاردرزمینه طراحی سه بعدی فعال

نرم افزار سینا

نرم افزاردرزمینه طراحی وکنترل پروژه

نرم افزار MS Prim a vera

خدمات مدیریت وکنترل پروژه،تحلیل وپیاده سازی راه حلهای نرم افزاری