133

سرپرست و بازیکنان و کادر فنی و هواداران تیم فوتسال شرکت خیزش سبز شمال

DSCF2134 - Copy

سرپرست و بازیکنان و کادر فنی و هواداران تیم فوتسال شرکت خیزش سبز شمال

DSCF2135 - Copy

بازیکنان و کادر فنی و هواداران تیم فوتسال شرکت خیزش سبز شمال

DSCF2136 - Copy

 

DSCF2137 - Copy

سرپرست و بازیکنان و کادر فنی وهواداران تیم فوتسال شرکت خیزش سبز شمال به همراه تیم گاز تالش