بازدید مدیر عامل و معاونت مهندسی شرکت گاز استان گیلان از خط تغذیه جانکاه به لشت نشاء

خط تغذیه جانکاه 1 خط تغذیه جانکاه 2